Đến tháng 10
Tỉnh Bạc Liêu đã giải quyết

97%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
11:40 ngày 07/10/2022)