Đến tháng 11
tỉnh Bạc liêu đã giải quyết

96%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:15 ngày 30/11/2020)