Đến tháng 05
tỉnh Bạc liêu đã giải quyết

96%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
11:45 ngày 07/05/2021)