Đến tháng 09
tỉnh Bạc liêu đã giải quyết

97%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
09:38 ngày 24/09/2020)