Đến tháng 10
tỉnh Bạc liêu đã giải quyết

96%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
02:07 ngày 17/10/2021)