Đến tháng 07
tỉnh Bạc liêu đã giải quyết

96%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
11:54 ngày 30/07/2021)