Đến tháng 02
tỉnh Bạc liêu đã giải quyết

96%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
05:16 ngày 27/02/2021)