DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

Mã thủ tục hành chính: 1.000788.000.00.00.H04

Đơn vị:

Ban Dân tộc - Tôn giáo

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã