Tin cải cách hành chính

Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019

12:00 AM 01/03/2019

Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định ban hành.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC; phát huy vai trò của các cơ quan báo, đài và các cơ quan, đơn vị trong hoạt động truyền thông về kiểm soát TTHC; huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp vào kiểm soát TTHC; tạo sự ủng hộ, đồng thuận của toàn xã hội trong hoạt động cải cách TTHC; từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc có liên quan đến TTHC của người dân, doanh nghiệp; từng bước góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các dự án đầu tư phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Các nội dung thực hiện của Kế hoạch bao gồm: Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; tầm quan trọng, ý nghĩa các nội dung cơ bản của công tác kiểm soát TTHC; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính và kết nối, chia sẻ thông tin với Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; những kết quả đạt được của công tác cải cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc kiểm soát thủ tục hành chính; tuyên truyền, phổ biến trong cộng đồng dân cư về các cách thức tiếp nhận hồ sơ TTHC, việc tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cấp xã; vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC các cấp...

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt nội dung, yêu cầu Kế hoạch này. Đồng thời, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh; bảo đảm và duy trì đường kết nối giữa Cổng Thông tin điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để đăng tải công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh; phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bạc Liêu xây dựng chương trình phát sóng tuyên truyền về công tác cải cách TTHC và hoạt động kiểm soát TTHC; cập nhật, đưa tin, bài về cải cách TTHC, hoạt động kiểm soát TTHC; giới thiệu những sáng kiến, kinh nghiệm, gương cá nhân, tập thể tiêu biểu điển hình trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh bảo đảm thường xuyên, liên tục và chất lượng.../.

Chi tiết

Các tin đã đưa:

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
4
1
1
0
5
 Đang online: 82
ipv6 ready