Tin cải cách hành chính

Triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018

12:00 AM 01/03/2019

Thực hiện Quyết định 2401/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã”; trong tháng 1/2019, Sở Nội vụ chủ trì thực hiện việc xác định và chấm điểm chỉ số CCHC năm 2018.

 

Trong đó, tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đảm bảo tính trung thực, khách quan trong quá trình tự đánh giá, chấm điểm, điều tra xã hội học… để kết quả xác định chỉ số CCHC phản ánh thực chất kết quả CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức điều tra, khảo sát theo bộ câu hỏi đúng với từng nhóm đối tượng điều tra, bảo đảm khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, sự quan tâm hưởng ứng của người dân đối với CCHC nói chung và đánh giá kết quả CCHC hàng năm nói riêng.

Cụ thể, các sở, ngành: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch, Giáo dục - Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh đồng thời chịu trách nhiệm đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của tỉnh thuộc lĩnh vực do cơ quan, đơn vị mình quản lý theo Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC của UBND tỉnh trước ngày 22/1/2019. Các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, xã chịu trách nhiệm đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị trước ngày 28/2/2019. Cấp xã hoàn thành việc đánh giá và gửi báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30/4/2019.

Các tin đã đưa:

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
4
1
5
2
4
 Đang online: 103
ipv6 ready