Tin cải cách hành chính

Thực hiện công tác cải cách hành chính 2007

12:00 AM 07/01/2019

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính 2007

Để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2007, ngày 04 tháng 04 năm 2007 Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh lập kế hoạch số 09/ KH-BCĐ thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính cụ thể như sau :

1. Kiểm tra, khảo sát các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác cải cách hành chính:

    a. Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, thành phần tham gia gồm Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

    - Nội dung: kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các Quyết định của Chính phủ, của tỉnh về công tác cải cách hành chính đã được cụ thể hóa tại địa phương.

    - Thời gian kiểm tra: dự kiến tổ chức 2 đợt, đợt 1 thực hiện trong quý II/2007 và đợt 2 thực hiện trong quý IV/2007.

    - Đối tượng kiểm tra: gồm 08 cơ quan cấp tỉnh là các Sở: Xây dựng, Tài chính , Kế hoạch-Đầu tư, Giao thông- Vận tải, Tài nguyên- Môi trường, Tư pháp, Lao động- Thương binh & Xã hội, Cục thuế tỉnh và 07 huyện, thị xã.

        + Đợt 1 dự kiến kiểm tra 4 sở, 4 huyện và chọn từ 4 – 5 xã, thị trấn;

        + Đợt 2 dự kiến kiểm tra 4 sở, 3 huyện, thị xã và chọn 3 – 4 xã, phường, thị trấn.

    b. Sở Nội vụ tổ chức một bộ phận cán bộ, công chức gồm: phòng Cải cách hành chính, Xây dựng chính quyền, Thanh tra sở đi kiểm tra, nắm tình hình cải cách hành chính nhà nước ở các cơ quan, đơn vị (ngoài số cơ quan, đơn vị đã được Ban chỉ đạo kiểm tra).   

    - Nội dung: khảo sát tình hình thực hiện cơ chế “một cửa” trong cơ quan nhà nước các cấp, trọng tâm là cấp xã để giúp Ban chỉ đạo kịp thời có các giải pháp chỉ đạo, uốn nắn; dự kiến mỗi huyện, thị kiểm tra từ 4 đến 5 xã, phường, thị trấn (từ 30 đến 35 đơn vị xã, phường, thị trấn).

    - Thời gian: tổ chức thực hiện khảo sát thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.

2. Thiết lập Đường dây nóng của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh:

    Để giúp Ban chỉ đạo có thông tin trực tiếp từ người dân phản ánh về hoạt động cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính các cấp, Ban chỉ đạo giao Sở Nội vụ xây dựng dự toán đầu tư trang thiết bị tại cơ quan Sở Nội vụ:

    - Trong Quý II/2007 thiết lập Đường dây điện thoại nóng;

    - Kết nối đường truyền Internet, thông báo hộp thư điện tử của Thường trực Ban chỉ đạo, thực hiện trong Quý III/2007;

3. Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết và họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh:

    a. Họp Ban chỉ đạo, thực hiện theo Quy chế mỗi quý một lần hoặc tổ chức họp bất thường do yêu cầu của Trưởng ban chỉ đạo.

    b. Hội nghị sơ kết, tổng kết:

    - Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, tổ chức vào cuối tháng 6/2007 hoặc đầu tháng 7/2007.

    - Hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2008 dự kiến tổ chức trong tháng 1/2008.

    - Thành phần dự Hội nghị, gồm đại diện lãnh đạo các ngành, các cấp; Thành viên Ban chỉ đạo; Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; phụ trách bộ phận “một cửa” của cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện, thị xã; bộ phận thực hiện thí điểm cơ chế “một cửa liên thông” và đại diện lãnh đạo một số xã, phường, thị trấn tiêu biểu trong việc thực hiện cơ chế “một cửa”.

4. Tổ chức hội thảo, tập huấn nghiệp vụ:

Trong năm 2007 tổ chức hai lớp tập huấn dành cho cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính trong cơ quan hành chính các cấp; mỗi lớp từ 200 đến 220 người, thời gian tập huấn từ 2 đến 3 ngày.

    - Nội dung : Tập huấn về công tác nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp; phổ biến các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và các thông tin về tình hình cải cách hành chính nhà nước nói chung và của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

    - Thời gian mở lớp, dự kiến trong quý III/2007.

    - Giảng viên: do Bộ Nội vụ giúp hướng dẫn và về lĩnh vực chuyên môn do các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm tập huấn.

5. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính:

    - Mở chuyên mục cải cách hành chính, Đài Phát thanh- Truyền hình phát sóng mỗi tháng 1 kỳ; Đài truyền thanh các huyện, thị xã tích cực nắm tin nóng để sắp xếp thời lượng phát sóng phối hợp.

    - Các ngành, các cấp và các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, tham gia viết bài về cải cách hành chính để đưa lên Website cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Bộ Nội vụ.

    - In ấn tài liệu, văn bản, thông tin cải cách hành chính nhà nước cung cấp cho Thành viên Ban chỉ đạo; các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và doanh nghiệp, nhân dân có nhu cầu.

6. Kinh phí phục vụ cải cách hành chính:

    - Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ cải cách hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và căn cứ Thông tư số 99/2006/TT-BTC ngày 20/10/2006 của Bộ Tài chính để lập dự toán kinh phí cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị gửi về Thường trực Ban chỉ đạo (Sở Nội vụ) tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

    - Sở Tài chính phối hợp Sở Nội vụ lập dự toán ngân sách hàng năm bảo đảm cho công tác cải cách hành chính nhà nước của tỉnh./.

Các tin đã đưa:

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
4
1
4
5
9
 Đang online: 92
ipv6 ready