Hoạt động kiểm soát TTHC

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

12:00 AM 27/02/2019

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại các Bộ, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo thực hiện nội dung trên.
   

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh quán triệt, ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; thực hiện công tác bố trí, sắp xếp, phân công công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền, đảm bảo theo quy định và có sự tham gia của công chức đầu mối kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện quy trình, cách thức tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh chấn chỉnh việc giải quyết TTHC, thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính chậm, trễ hẹn; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; triển khai thực hiện đánh giá, khen thưởng, phê bình, kỷ luật công chức, viên chức trên cơ sở kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân; doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.../.

Chi tiết

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
7
6
2
7
9
1
 Đang online: 155