DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Mã thủ tục hành chính: 2.000205.000.00.00.H04

Đơn vị:

Ban Quản lý các khu công nghiệp

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã