DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Mã thủ tục hành chính: 1.004772.000.00.00.H04

Đơn vị:

UBND Xã Vĩnh Mỹ A

    
Ký bởi: Tên chủ chứng thư
Thời gian ký: dd/MM/yyyy

VNPT SmartCA

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã