TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính: Nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
Mã thủ tục hành chính: 1.001425.000.00.00.H04
Đơn vị: Công an Tỉnh
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Bạc Liêu
Lĩnh vực
Phòng cháy chữa cháy
Bộ thủ tục hành chính Cấp Tỉnh
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua đường bưu điện

Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án, công trình nhóm A hoặc 07 ngày làm việc đối với các dự án công trình còn lại và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có trách nhiệm tổ chức kiểm tra nghiệm thu và lập biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu. - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, nếu đạt các yêu cầu, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh có trách nhiệm ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp không chấp thuận kết quả nghiệm thu, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
Kết quả thực hiện
- Trường hợp kết quả kiểm tra phù hợp với hồ sơ đã được thẩm duyệt: Ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế thi công chưa phù hợp so với hồ sơ thẩm duyệt: Ra văn bản kiến nghị nghiệm thu.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Cơ quan được ủy quyền
Không
Cơ quan phối hợp
Không
Lệ phí

Không

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Phạm vi áp dụng Cấp tỉnh
Căn cứ pháp lý

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi ngày 22/11/2013;

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy  và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 của Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC;

- Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/03/2018 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 của Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC;

- Thông tư số 25/2018/TT-BCA ngày 06/8/2018 của Bộ Công an quy định về trình tự thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PC&CC của lực lượng Cảnh sát PCCC.

File đính kèm
Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo). Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và viết phiếu hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh.

Trường hợp tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện: Cán bộ tiếp nhận lập phiếu giao nhận hồ sơ kèm theo giấy tờ giao nhận với nhân viên bưu điện.

Bước 3. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiến hành kiểm tra nghiệm thu. Trường hợp kết quả kiểm tra phù hợp với hồ sơ đã được thẩm duyệt: thẩm định và báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền ra văn bản nghiệm thu; Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế thi công chưa phù hợp so với hồ sơ thẩm duyệt: thẩm định và báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền ra văn bản kiến nghị nghiệm thu.

Bước 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

STT Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản chính Bản sao Biểu mẫu Văn bản quy định Văn bản quy định đính kèm
1 Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC11 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP). 1 0
2 Báo cáo của chủ đầu tư, chủ phương tiện về tình hình kết quả thi công, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị và giải pháp phòng cháy, chữa cháy. 1 0
3 Bản sao Giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo hồ sơ đã được đóng dấu thẩm duyệt của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. 0 1
4 Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy. 0 1
5 Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể hệ thống phòng cháy, chữa cháy. 1 0
6 Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy, chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy, chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt. 1 0
7 Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và các hệ thống liên quan đến phòng cháy, chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới. 1 0
8 Văn bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục, hệ thống liên quan đến phòng cháy, chữa cháy. 1 0
9 Bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy của đơn vị tư vấn giám sát (nếu có), đơn vị thi công, lắp đặt hệ thống PCCC. 0 1
Những trường hợp cụ thể
Số bộ hồ sơ 01 bộ
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
TTHC bị sửa đổi bổ sung
TTHC hiện tại
Nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
TTHC sửa đổi, bổ sung
TTHC bị thay thế
Căn cứ pháp lý

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi ngày 22/11/2013;

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy  và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 của Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC;

- Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/03/2018 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 của Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC;

- Thông tư số 25/2018/TT-BCA ngày 06/8/2018 của Bộ Công an quy định về trình tự thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PC&CC của lực lượng Cảnh sát PCCC.

TTHC thay thế
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Các văn bản, tài liệu có trong hồ sơ phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công. Nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt.

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
6
9
5
8
5
 Đang online: 113
ipv6 ready