DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh)

Mã thủ tục hành chính: 1.003397.000.00.00.H04

Đơn vị:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

    
Ký bởi: Tên chủ chứng thư
Thời gian ký: dd/MM/yyyy

VNPT SmartCA

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã