DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành cấp tỉnh

Mã thủ tục hành chính: 1.009669.000.00.00.H04

Đơn vị:

Sở Tài nguyên và Môi trường

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã