DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

Mã thủ tục hành chính: 2.001762.000.00.00.H04

Đơn vị:

UBND Huyện Đông Hải

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã