Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 34
Giải quyết: 15
Trước hạn: 15
Đúng hạn: 15
Trễ hạn: 0
Sở Công thương
Mức độ 2: 20
Mức độ 3: 564
Mức độ 4: 102
Tiếp nhận: 686
Giải quyết: 608
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 608
Trễ hạn: 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 22
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 22
Giải quyết: 17
Trước hạn: 10
Đúng hạn: 16
Trễ hạn: 1
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 336
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 9
Tiếp nhận: 347
Giải quyết: 219
Trước hạn: 205
Đúng hạn: 219
Trễ hạn: 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 1
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 88
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 93
Giải quyết: 46
Trước hạn: 72
Đúng hạn: 46
Trễ hạn: 0
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 22
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 22
Giải quyết: 7
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 7
Trễ hạn: 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 83
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 85
Giải quyết: 75
Trước hạn: 64
Đúng hạn: 74
Trễ hạn: 1
Sở Tài chính
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 2
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 25
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 25
Giải quyết: 11
Trước hạn: 4
Đúng hạn: 11
Trễ hạn: 0
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 177
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 177
Giải quyết: 93
Trước hạn: 77
Đúng hạn: 93
Trễ hạn: 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 38
Giải quyết: 25
Trước hạn: 25
Đúng hạn: 25
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Sở Y tế
Mức độ 2: 49
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 51
Giải quyết: 14
Trước hạn: 7
Đúng hạn: 14
Trễ hạn: 0
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 350
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 350
Giải quyết: 325
Trước hạn: 63
Đúng hạn: 316
Trễ hạn: 9
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 315
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 315
Giải quyết: 132
Trước hạn: 127
Đúng hạn: 129
Trễ hạn: 3
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 55
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 55
Giải quyết: 22
Trước hạn: 35
Đúng hạn: 22
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 577
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 577
Giải quyết: 161
Trước hạn: 45
Đúng hạn: 161
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 614
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 614
Giải quyết: 229
Trước hạn: 55
Đúng hạn: 227
Trễ hạn: 2
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 594
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 594
Giải quyết: 289
Trước hạn: 204
Đúng hạn: 289
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 9
Giải quyết: 7
Trước hạn: 7
Đúng hạn: 7
Trễ hạn: 0
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 1216
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1216
Giải quyết: 9
Trước hạn: 37
Đúng hạn: 9
Trễ hạn: 0
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 1 0 0 1 0 0 0 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0
Công an Tỉnh 34 0 0 34 15 15 15 0
Sở Công thương 20 564 102 686 608 2 608 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 22 0 0 22 17 10 16 1
Sở Giao thông Vận tải 336 2 9 347 219 205 219 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 0 0 4 1 1 1 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 88 0 5 93 46 72 46 0
Sở Nội vụ 22 0 0 22 7 1 7 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 83 0 2 85 75 64 74 1
Sở Tài chính 4 0 0 4 2 2 2 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 25 0 0 25 11 4 11 0
Sở Tư Pháp 177 0 0 177 93 77 93 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 21 0 17 38 25 25 25 0
Sở Xây Dựng 4 0 0 4 0 0 0 0
Sở Y tế 49 0 2 51 14 7 14 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 350 0 0 350 325 63 316 9
UBND Huyện Hòa Bình 315 0 0 315 132 127 129 3
UBND Huyện Hồng Dân 55 0 0 55 22 35 22 0
UBND Huyện Phước Long 577 0 0 577 161 45 161 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi 614 0 0 614 229 55 227 2
UBND Thị Xã Giá Rai 594 0 0 594 289 204 289 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 9 0 0 9 7 7 7 0
UBND TP Bạc Liêu 1216 0 0 1216 9 37 9 0

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
7
4
9
8
8
5
 Đang online: 444