DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Mã thủ tục hành chính: 2.001261.000.00.00.H04

Đơn vị:

UBND TP Bạc Liêu

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã