DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại

Mã thủ tục hành chính: 1.002339.000.00.00.H04

Đơn vị:

Sở Y tế

VNPT SmartCA

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã