DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Mã thủ tục hành chính: 1.001881.000.00.00.H04

Đơn vị:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

    
Ký bởi: Tên chủ chứng thư
Thời gian ký: dd/MM/yyyy

VNPT SmartCA

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã