DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh

Mã thủ tục hành chính: 1.010831.000.000.00.H04

Đơn vị:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

    
Ký bởi: Tên chủ chứng thư
Thời gian ký: dd/MM/yyyy

VNPT SmartCA

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã