DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Mã thủ tục hành chính: 1.001696.000.00.00.H04

Đơn vị:

Sở Tài nguyên và Môi trường

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã