DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Mã thủ tục hành chính: 2.001035.000.00.00.H04

Đơn vị:

UBND phường 1

VNPT SmartCA

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã