DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Mã thủ tục hành chính: 1.001822.000.00.00.H04

Đơn vị:

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

VNPT SmartCA

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã