DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Mã thủ tục hành chính: 1.003521.000.00.00.H04

Đơn vị:

UBND phường 1

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã