TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 129 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim (thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện ảnh

Mức 4

Đăng ký

2 Thủ tục xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thi đua khen thưởng Mức 2
3 Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thi đua khen thưởng Mức 2
4 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thi đua khen thưởng Mức 2
5 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thi đua khen thưởng Mức 2
6 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thi đua khen thưởng Mức 2
7 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thi đua khen thưởng Mức 2
8 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp Tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dịch vụ du lịch khác

Mức 4

Đăng ký

9 Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Di sản văn hóa

Mức 4

Đăng ký

10 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
4
9
0
6
9
 Đang online: 174
ipv6 ready