DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

Mã thủ tục hành chính: 1.008364.000.00.00.H04

Đơn vị:

UBND Xã Vĩnh Lộc

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã