DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Thông báo thành lập tổ hợp tác

Mã thủ tục hành chính: 2.002226.000.00.00.H04

Đơn vị:

UBND Xã Vĩnh Lộc

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã