DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Mã thủ tục hành chính: 1.004273.000.00.00.H04

Đơn vị:

UBND Xã Vĩnh Lộc

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã