DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)

Mã thủ tục hành chính: 2.002283.000.00.00.H04

Đơn vị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư

    
Ký bởi: Tên chủ chứng thư
Thời gian ký: dd/MM/yyyy

VNPT SmartCA

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã