TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính: Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mã thủ tục hành chính: 2.000986.000.00.00.H04
Đơn vị: UBND Xã Ninh Hòa
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Bạc Liêu
Lĩnh vực
Hộ tịch
Bộ thủ tục hành chính Cấp Xã
Cách thức thực hiện
Hình thức nộpThời hạn giải quyếtPhí, lệ phíMô tả
Trực tiếp Thời hạn giải quyết các thủ tục liên thông bao gồm thời gian giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành và thời gian luân chuyển hồ sơ. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế, đối với trường hợp người nộp hồ sơ có nhu cầu được giải quyết liên thông thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi: Thời gian giải quyết tối đa là 12 ngày làm việc; trong đó, thời gian giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền là 11 ngày làm việc, thời gian luân chuyển hồ sơ là 01 ngày. Trường hợp người nộp hồ sơ có nhu cầu được nhận trích lục khai sinh, công chức tư pháp-hộ tịch thực hiện ngay sau khi có kết quả giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh. Lệ phí : 10.000 đồng/trường hợp. Miễn lệ phí cho các trường hợp: Đăng ký khai sinh đúng hạn; người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật. (Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND)
Nghị quyết 08-2020 của HĐND tỉnh Bạc Liêu.pdf
Người có yêu cầu thực hiện trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện
Dịch vụ bưu chính Thời hạn giải quyết các thủ tục liên thông bao gồm thời gian giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành và thời gian luân chuyển hồ sơ. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế, đối với trường hợp người nộp hồ sơ có nhu cầu được giải quyết liên thông thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi: Thời gian giải quyết tối đa là 12 ngày làm việc; trong đó, thời gian giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền là 11 ngày làm việc, thời gian luân chuyển hồ sơ là 01 ngày. Trường hợp người nộp hồ sơ có nhu cầu được nhận trích lục khai sinh, công chức tư pháp-hộ tịch thực hiện ngay sau khi có kết quả giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh.
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Cơ quan công an đăng ký
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã
Kết quả thực hiện
Giấy khai sinh, Thẻ bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Phạm vi áp dụng Cấp xã
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành
60/2014/QH13 Luật 60/2014/QH13-Hộ tịch 20-11-2014  
25/2008/QH12 Luật 25/2008/QH12 - Bảo hiểm y tế 14-11-2008 Quốc Hội
Luật 46/2014/QH13 46/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 13-06-2014 Quốc Hội
123/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch 15-11-2015 Chính phủ
04/2020/TT-BTP Thông tư 04/2020/TT-BTP 28-05-2020

File đính kèm
Trình tự thực hiện

Cá nhân có nhu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, trực tiếp đi nộp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã; Cá nhân cũng có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ, thực hiện thủ tục. Trường hợp ủy quyền cho người khác, việc ủy quyền phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình


* Tiếp nhận hồ sơ

a) Khi người nộp hồ sơ có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, công chức tư pháp - hộ tịch được phân công thực hiện liên thông các thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là công chức tư pháp - hộ tịch) của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ; đồng thời, đối chiếu với danh sách khám chữa bệnh ban đầu do cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp được niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã, hướng dẫn người nộp hồ sơ lựa chọn, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu. Việc hướng dẫn phải chính xác, rõ ràng;

b) Trường hợp người nộp hồ sơ chưa có Tờ khai đăng ký khai sinh, Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế: Công chức tư pháp - hộ tịch cung cấp, hướng dẫn cho người nộp hồ sơ kê khai thông tin, nội dung trong các mẫu giấy tờ theo quy định;

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng thành phần hồ sơ: Công chức tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và tạm thu lệ phí (nếu có); viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân;

- Trường hợp người nộp hồ sơ có yêu cầu được nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính, công chức tư pháp - hộ tịch hướng dẫn người nộp hồ sơ đăng ký, trả phí dịch vụ bưu chính công ích và ghi vào Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp người nộp hồ sơ có yêu cầu nhận kết quả từng loại thủ tục trực tiếp tại cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch hướng dẫn người nộp hồ sơ đăng ký cụ thể và ghi vào Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

d) Trường hợp người nộp hồ sơ yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã: Công chức tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cụ thể để người nộp hồ sơ đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật

* Giải quyết thủ tục Đăng ký khai sinh; lập và chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế

a) Giải quyết thủ tục Đăng ký khai sinh:

- Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và hợp lệ, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật Hộ tịch năm 2014 vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân;

Công chức tư pháp - hộ tịch và người nộp hồ sơ cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

 - Thời gian thực hiện: Thực hiện việc đăng ký khai sinh ngay trong ngày làm việc; trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay trong ngày thì tiến hành giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo.

b) Chuyển hồ sơ và giải quyết thủ tục Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế: Sau khi thực hiện đăng ký khai sinh xong, công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đồng thời việc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế, cụ thể như sau:

- Đối với việc giải quyết thủ tục Đăng ký thường trú: Sau khi thực hiện đăng ký khai sinh xong, công chức tư pháp - hộ tịch lập hồ sơ đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm:

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02); Sổ hộ khẩu (nơi xin đăng ký thường trú) và chuyển đến cơ quan Công an có thẩm quyền, cụ thể: Địa bàn huyện thì chuyển đến Công an xã, thị trấn thuộc huyện; địa bàn thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chuyển cho Công an cấp huyện để đăng ký thường trú cho trẻ em; Ngay sau khi nhận được hồ sơ do công chức tư pháp - hộ tịch chuyển đến, Công an có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, giải quyết hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định và đã đóng lệ phí (nếu có): Trong thời hạn 11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Công an có thẩm quyền thực hiện đăng ký thường trú cho trẻ em và trả kết quả đăng ký thường trú, kèm biên lai thu lệ phí thường trú (nếu có) cho công chức tư pháp - hộ tịch để trả cho người yêu cầu.

 + Trường hợp thông tin hoặc hồ sơ không đảm bảo theo đúng quy định: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Công an có thẩm quyền phải thông báo cho công chức tư pháp - hộ tịch biết để thông báo đến người nộp hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi lại cho cơ quan đăng ký cư trú để đăng ký thường trú cho trẻ em;

 + Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký thường trú: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Công an có thẩm quyền có văn bản trả lời kèm theo hồ sơ, chuyển trả lại cho công chức tư pháp - hộ tịch để xử lý và gửi văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ theo quy định; đồng thời, công chức tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm ký vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu.

- Đối với việc giải quyết thủ tục Cấp thẻ bảo hiểm y tế: Sau khi thực hiện đăng ký khai sinh xong, công chức tư pháp - hộ tịch lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, gồm:

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT( (Mẫu TK1-TS);

Danh sách người chỉ tham gia BHYT (mẫu D03-TS) và chuyển đến cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện; Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được chuyển trước cho cơ quan Bảo hiểm xã hội thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Ngay sau khi nhận được dữ liệu hồ sơ điện tử do công chức tư pháp - hộ tịch chuyển đến, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kiểm tra, giải quyết hồ sơ;

 + Trường hợp dữ liệu hồ sơ quản lý đúng với hồ sơ tiếp nhận: Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện việc gửi thông báo chấp nhận giải quyết hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký và tiến hành cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em. Thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 + Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ điều kiện: Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện việc gửi thông báo, hướng dẫn bổ sung hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của đơn vị, để người nộp hồ sơ hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định.


* Xử lý kết quả giải quyết các thủ tục theo quy trình liên thông

a) Chuyển kết quả giải quyết thủ tục Đăng ký thường trú; Cấp thẻ bảo hiểm y tế: Hết thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục theo quy định, Công an, Bảo hiểm xã hội cấp huyện chuyển kết quả giải quyết TTHC Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế đến công chức tư pháp - hộ tịch;

 - Công chức tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra các thông tin được ghi trong Sổ hộ khẩu và ký nhận vào Sổ theo dõi kết quả giải quyết hộ khẩu;

- Khi nhận thẻ bảo hiểm y tế, công chức tư pháp - hộ tịch nộp bộ hồ sơ (bản giấy) cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

b) Trao - nhận kết quả giải quyết các thủ tục liên thông:

- Đến ngày hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục, người nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã nộp hồ sơ hoặc đến Công an, Bảo hiểm xã hội cấp huyện để nhận các kết quả giải quyết thủ tục hành chính, như đã đăng ký được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp người nộp hồ sơ đã đăng ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, nhân viên bưu chính có trách nhiệm nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã và trao cho người nộp hồ sơ theo địa chỉ đã đăng ký.

STT Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản chính Bản sao Biểu mẫu Văn bản quy định Văn bản quy định đính kèm
1 - Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định. 1 0 Tải về
2 - Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh. 1 0
3 - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định); Sổ hộ khẩu của cha, mẹ (bản chính) hoặc Sổ hộ khẩu của mẹ (bản chính) đối với trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo mẹ hoặc Sổ hộ khẩu của cha (bản chính) đối với trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo cha hoặc Sổ hộ khẩu của người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ (bản chính) đối với trường hợp trẻ em không đăng ký thường trú theo cha, mẹ, bản sao Giấy khai sinh của trẻ. 1 0
4 + Trường hợp trẻ em không đăng ký thường trú cùng hộ khẩu với cha, mẹ mà đăng ký thường trú theo hộ khẩu của người khác thì ngoài bản sao Giấy khai sinh, phải có ý kiến bằng văn bản của cha, mẹ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, ý kiến đồng ý của chủ hộ và Sổ hộ khẩu của chủ hộ (bản chính). 1 0
5 - Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, Danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi của Ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu quy định) 1 0
Những trường hợp cụ thể

 

Số bộ hồ sơ 1
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
TTHC bị sửa đổi bổ sung
TTHC hiện tại
Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
TTHC sửa đổi, bổ sung
TTHC bị thay thế
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành
60/2014/QH13 Luật 60/2014/QH13-Hộ tịch 20-11-2014  
25/2008/QH12 Luật 25/2008/QH12 - Bảo hiểm y tế 14-11-2008 Quốc Hội
Luật 46/2014/QH13 46/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 13-06-2014 Quốc Hội
123/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch 15-11-2015 Chính phủ
04/2020/TT-BTP Thông tư 04/2020/TT-BTP 28-05-2020

TTHC thay thế
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
- Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. - Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phải cùng thuộc địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của tỉnh hoặc cùng thuộc địa bàn một quận, huyện, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương.

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
0
5
4
2
1
2
 Đang online: 86