TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
  
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đơn vị Mức dịch vụ công
1 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công UBND Xã Hưng Thành Mức 3
2 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có đỊa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo UBND Xã Hưng Thành Mức 3
3 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công UBND Xã Hưng Thành Mức 3 Mức 4
4 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công UBND Xã Hưng Thành Mức 3
5 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Bảo Trợ Xã Hội UBND Xã Hưng Thành Mức 3 Mức 4
6 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo Trợ Xã Hội UBND Xã Hưng Thành Mức 3 Mức 4
7 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo Trợ Xã Hội UBND Xã Hưng Thành Mức 3 Mức 4
8 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Bảo Trợ Xã Hội UBND Xã Hưng Thành Mức 3 Mức 4
9 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo Trợ Xã Hội UBND Xã Hưng Thành Mức 3
10 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo Trợ Xã Hội UBND Xã Hưng Thành Mức 3

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
7
6
3
8
0
6
 Đang online: 94