TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
  
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đơn vị Mức dịch vụ công
1 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa UBND Xã Hưng Phú Mức 3
2 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực UBND Xã Hưng Phú Mức 3
3 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa UBND Xã Hưng Phú Mức 3
4 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực UBND Xã Hưng Phú Mức 3
5 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực UBND Xã Hưng Phú Mức 3
6 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực UBND Xã Hưng Phú Mức 3
7 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa UBND Xã Hưng Phú Mức 3
8 Thủ tục chứng thực di chúc Chứng thực UBND Xã Hưng Phú Mức 3
9 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng UBND Xã Hưng Phú Mức 3
10 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực UBND Xã Hưng Phú Mức 3

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
7
2
5
5
6
 Đang online: 177