TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 29 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Mức 2

2

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Bảo Trợ Xã Hội

Mức 2

3

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tổ chức phi chính phủ

Mức 2

4

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (sửa đổi, bổ sung) quỹ.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tổ chức phi chính phủ

Mức 2

5

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tổ chức phi chính phủ

Mức 2

6

Thủ tục thành lập hội.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tổ chức hội

Mức 2

7

Thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập hội.

UBND cấp huyện nơi thực hiện thủ tục

Tổ chức hội

Mức 2

8

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

UBND cấp huyện nơi thực hiện thủ tục

Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Mức 2

9

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Mức 2

10

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Mức 2