TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 311 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Bảo Trợ Xã Hội

Mức 2

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại.

Phòng Nội vụ

Thi đua khen thưởng

Mức 2

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất.

Phòng Nội vụ

Thi đua khen thưởng

Mức 2

4

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề.

Phòng Nội vụ

Thi đua khen thưởng

Mức 2

5

Thủ tục tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Phòng Nội vụ

Thi đua khen thưởng

Mức 2

6

Thủ tục tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

Phòng Nội vụ

Thi đua khen thưởng

Mức 2

7

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình.

Phòng Nội vụ

Thi đua khen thưởng

Mức 2

8

Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

Phòng Nội vụ

Thi đua khen thưởng

Mức 2

9

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phòng Nội vụ

Thi đua khen thưởng

Mức 2

10

Thủ tục quỹ tự giải thể.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tổ chức phi chính phủ

Mức 2