TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 101 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Văn Hóa – Thông tin

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Mức 4

Đăng ký

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Văn Hóa – Thông tin

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Mức 4

Đăng ký

3

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Văn Hóa – Thông tin

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Mức 4

Đăng ký

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Văn Hóa – Thông tin

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục thành lập hội.

Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Tổ chức phi chính phủ

Mức 3

Đăng ký

6

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội.

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Nội vụ

Tổ chức phi chính phủ

Mức 3

Đăng ký

7

Thủ tục đổi tên hội

Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Tổ chức phi chính phủ

Mức 3

Đăng ký

8

Thủ tục hội tự giải thể.

Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Tổ chức phi chính phủ

Mức 3

Đăng ký

9

Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của hội.

Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Tổ chức phi chính phủ

Mức 3

Đăng ký

10

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Thi đua khen thưởng

Mức 3

Đăng ký