TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 165 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cấp Tỉnh

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Bưu chính

Mức 4

Đăng ký

2

Cấp Giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Điện ảnh

Mức 4

Đăng ký

3

Thủ tục công nhận khu du lịch cấp Tỉnh

Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Dịch vụ du lịch khác

Mức 4

Đăng ký

4

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Di sản văn hóa

Mức 4

Đăng ký

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Di sản văn hóa

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Di sản văn hóa

Mức 4

Đăng ký

7

Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Di sản văn hóa

Mức 4

Đăng ký

8

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Dịch vụ du lịch khác

Mức 4

Đăng ký

9

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Dịch vụ du lịch khác

Mức 4

Đăng ký

10

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Dịch vụ du lịch khác

Mức 4

Đăng ký