TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 16 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài (cơ quan khác)

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đầu tư tại Việt nam

Mức 4

Đăng ký

2

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

Mức 2

3

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

Mức 2

4

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

Mức 2

5

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

Mức 2

6

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

Mức 2

7

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

Mức 2

8

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

Mức 2

9

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

Mức 2

10

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

Mức 2