TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 136 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Tiếp công dân tại cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã

Tiếp công dân

Mức 2

2

Xử lý đơn tại cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã

Xử lý đơn

Mức 2

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã

Giải quyết khiếu nại

Mức 2

4

Hòa giải tranh chấp đất đai

Ủy ban nhân dân cấp xã

Đất đai

Mức 2

5

Đăng ký kết hôn

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

6

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

7

Đăng ký khai tử

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

8

Đăng ký khai sinh lưu động

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

9

Đăng ký kết hôn lưu động

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

10

Đăng ký khai tử lưu động

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký