TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 111 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Sở Công Thương

Hóa chất

Mức 4

Đăng ký

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Hóa chất

Mức 4

Đăng ký

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Sở Công Thương

Hóa chất

Mức 4

Đăng ký

4

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất nổ

Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

Sở Công Thương

Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Mức 4

Đăng ký

6

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Sở Công Thương

Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Mức 4

Đăng ký

7

Thủ tục Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Sở Công Thương

Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Mức 4

Đăng ký

8

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Sở Công Thương

Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Mức 4

Đăng ký

9

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Sở Công thương

Dịch vụ thương mại

Mức 4

Đăng ký

10

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

Sở Công Thương

Công nghiệp địa phương

Mức 4

Đăng ký