TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 104 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Sở Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 3

Đăng ký

2

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Sở Công Thương

Kinh doanh khí

Mức 4

Đăng ký

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Sở Công Thương

Kinh doanh khí

Mức 4

Đăng ký

4

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Sở Công Thương

Kinh doanh khí

Mức 4

Đăng ký

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Sở Công Thương

Kinh doanh khí

Mức 4

Đăng ký

6

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Sở Công Thương

Kinh doanh khí

Mức 4

Đăng ký

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Sở Công Thương

Kinh doanh khí

Mức 4

Đăng ký

8

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiẹn thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Sở Công Thương

Kinh doanh khí

Mức 4

Đăng ký

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Sở Công Thương

Kinh doanh khí

Mức 4

Đăng ký

10

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Sở Công Thương

Kinh doanh khí

Mức 4

Đăng ký