TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 51 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203-2013-NĐ-CP có hiệu lực)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Khoáng sản

Mức 3

Đăng ký

2

Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cấp tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Khí hậu , thủy văn và biến đổi khí hậu

Mức 4

Đăng ký

3

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Môi trường

Mức 4

Đăng ký

4

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sở Tài nguyên và Môi trường

Môi trường

Mức 4

Đăng ký

5

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành cấp tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tài nguyên nước

Mức 4

Đăng ký

6

Công nhận khu vực biển cấp tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Biển và hải đảo

Mức 3

Đăng ký

7

Trả lại khu vực biển

Sở Tài nguyên và Môi trường

Biển và hải đảo

Mức 3

Đăng ký

8

Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển

Sở Tài nguyên và Môi trường

Biển và hải đảo

Mức 3

Đăng ký

9

Gia hạn thời hạn giao khu vực biển

Sở Tài nguyên và Môi trường.

Biển và hải đảo

Mức 3

Đăng ký

10

Giao khu vực biển

Sở Tài nguyên và Môi trường

Biển và hải đảo

Mức 3

Đăng ký