TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 106 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế

Sở Y tế

Dược

Mức 4

Đăng ký

2

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu

Sở Y tế

Mỹ Phẩm

Mức 4

Đăng ký

3

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

Y tế dự phòng

Mức 4

Đăng ký

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

Y tế dự phòng

Mức 4

Đăng ký

5

Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

Y tế dự phòng

Mức 4

Đăng ký

6

Xác định trường hợp được bồi thường khi xảy ra tai biến trong tiêm chủng

Sở Y tế

Y tế dự phòng

Mức 4

Đăng ký

7

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

Dược

Mức 4

Đăng ký

8

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Sở Y tế

Dược

Mức 4

Đăng ký

9

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Sở Y tế

Dược

Mức 4

Đăng ký

10

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT

Sở Y tế

Dược

Mức 4

Đăng ký