TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 37 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức

Sở Khoa học và Công nghệ/Sở Nội vụ

Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

2

Thủ tục xét tuyển viên chức

Sở Khoa học và Công nghệ/Sở Nội vụ

Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

3

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

Sở Khoa học và Công nghệ/Sở Nội vụ

Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

4

Thủ tục xét tuyển công chức

Sở Khoa học và Công nghệ/Sở Nội vụ

Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục thi tuyển viên chức

Sở Khoa học và Công nghệ/Sở Nội vụ

Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Mức 3

Đăng ký

7

Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở hữu trí tuệ

Mức 3

Đăng ký

8

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sỡ hữu công nghiệp (cấp tinh).

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở hữu trí tuệ

Mức 3

Đăng ký

9

Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ (Cấp Tỉnh)

Sở Khoa học và Công nghệ

Công chức - Viên chức

Mức 3

Đăng ký

10

Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác (Cấp Tỉnh)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

Công chức - Viên chức

Mức 3

Đăng ký