TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 37 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp Giấy phép bưu chính (cấp tỉnh)

Sở Thông tin và Truyền thông

Bưu chính

Mức 4

Đăng ký

2

Thủ tục Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Sở Thông tin và Truyền thông

Báo chí

Mức 4

Đăng ký

3

Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Sở Thông tin và Truyền thông

Báo chí

Mức 4

Đăng ký

4

Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài)

Sở Thông tin và Truyền thông

Báo chí

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục cho phép họp báo (trong nước)

Sở Thông tin và Truyền thông

Báo chí

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục chấp nhận trưng bày tranh ảnh và cách hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

Sở Thông tin và Truyền thông

Báo chí

Mức 4

Đăng ký

7

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương)

Sở Thông tin và Truyền thông

Xuất bản, in và phát hành

Mức 4

Đăng ký

8

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh)

Sở Thông tin và Truyền thông

Bưu chính

Mức 4

Đăng ký

9

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính (cấp tỉnh)

Sở Thông tin và Truyền thông

Bưu chính

Mức 4

Đăng ký

10

Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cấp Tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Bưu chính

Mức 4

Đăng ký