TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 78 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

Ủy ban nhân dân cấp xã

Môi trường

Mức 4

Đăng ký

2

Đăng ký kết hôn

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

3

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

4

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

5

Đăng ký lại khai sinh

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

6

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

7

Đăng ký lại kết hôn

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

8

Đăng ký lại khai tử

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

9

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

10

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Ủy ban nhân dân cấp xã

Nuôi con nuôi

Mức 4

Đăng ký