TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 123 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim (thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điện ảnh

Mức 4

Đăng ký

2

Thủ tục công nhận khu du lịch cấp Tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Dịch vụ du lịch khác

Mức 4

Đăng ký

3

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Di sản văn hóa

Mức 4

Đăng ký

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Di sản văn hóa

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Di sản văn hóa

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Di sản văn hóa

Mức 4

Đăng ký

7

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Dịch vụ du lịch khác

Mức 4

Đăng ký

8

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Dịch vụ du lịch khác

Mức 4

Đăng ký

9

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Dịch vụ du lịch khác

Mức 4

Đăng ký

10

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Dịch vụ du lịch khác

Mức 4

Đăng ký