TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 7 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung

Ban chỉ huy quân sự cấp Xã

Nghĩa vụ quân sự

Mức 2

2

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

Ban chỉ huy quân sự cấp Xã

Nghĩa vụ quân sự

Mức 2

3

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

Ban chỉ huy quân sự cấp Xã

Nghĩa vụ quân sự

Mức 2

4

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng

Ban chỉ huy quân sự cấp Xã

Nghĩa vụ quân sự

Mức 2

5

Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến

Ban chỉ huy quân sự cấp Xã

Nghĩa vụ quân sự

Mức 2

6

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

Ban chỉ huy quân sự cấp Xã

Nghĩa vụ quân sự

Mức 2

7

Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị

Ban chỉ huy quân sự cấp Xã

Nghĩa vụ quân sự

Mức 2