TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 136 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Đăng ký khai sinh

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

2

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

3

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Ủy ban nhân dân cấp xã

Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

4

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

Ủy ban nhân dân cấp xã

Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Ủy ban nhân dân cấp xã

Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

7

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

8

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Ủy ban nhân dân cấp xã

Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

9

Thủ tục chứng thực di chúc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

10

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Ủy ban nhân dân cấp xã

Chứng thực

Mức 4

Đăng ký