TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 105 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Sở Công thương

Dịch vụ thương mại

Mức 4

Đăng ký

2

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

Sở Công Thương

Công nghiệp địa phương

Mức 4

Đăng ký

3

Thủ tục Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

Sở Công Thương

Thương mại quốc tế

Mức 4

Đăng ký

4

Thủ tục Điều chỉnh diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cơ sở tiện lợi, siêu thị mini

Sở Công Thương

Thương mại quốc tế

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trọng trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiên lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500 m2

Sở Công Thương

Thương mại quốc tế

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Sở Công Thương

Thương mại quốc tế

Mức 4

Đăng ký

7

Thủ tục Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Sở Công Thương

Thương mại quốc tế

Mức 4

Đăng ký

8

Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tai Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

Sở Công Thương

Thương mại quốc tế

Mức 4

Đăng ký

9

Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

Sở Công Thương

Thương mại quốc tế

Mức 4

Đăng ký

10

Thủ tục Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

Sở Công Thương

Điện

Mức 4

Đăng ký