TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 57 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

Sở Nội Vụ

Công tác thanh niên

Mức 4

Đăng ký

2

Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức

Sở/Ban/Ngành cấp tỉnh/UBND cấp huyện

Công chức, viên chức

Mức 4

Đăng ký

3

Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Tổ chức - Biên chế

Mức 4

Đăng ký

4

Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)

Sở Nội Vụ

Các cơ sở giáo dục khác

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Sở Nội vụ

Các cơ sở giáo dục khác

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

Sở Nội vụ

Các cơ sở giáo dục khác

Mức 4

Đăng ký

7

Thủ tục tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Bảo Trợ Xã Hội

Mức 4

Đăng ký

8

Thủ tục thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Bảo Trợ Xã Hội

Mức 4

Đăng ký

9

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

Sở Nội Vụ

Công tác thanh niên

Mức 4

Đăng ký

10

Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ (cấp tỉnh)

Sở Nội Vụ

Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

Mức 4

Đăng ký