TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 25 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Ủy quyền lĩnh thay các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh

Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

Mức 2

2

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Mức 2

3

Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Mức 2

4

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Mức 2

5

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ- BNN)

Mức 2

6

Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ- BNN)

Mức 2

7

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ- BNN)

Mức 2

8

Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Mức 2

9

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận

Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

Mức 2

10

Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Mức 2