TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 65 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2

2

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2

3

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2

4

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Người có công

Mức 2

5

Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 2

6

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng chống thiên tai

Mức 2

7

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Mức 4

Đăng ký

8

Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã)

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Mức 2

9

Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã)

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Mức 2

10

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Chứng thực

Mức 3

Đăng ký