TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 19 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thực hiện xóa thế chấp và thế chấp quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện

Đất đai

Mức 2

2

Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện

Đất đai

Mức 2

3

Thực hiện xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện

Đất đai

Mức 2

4

Thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện

Đất đai

Mức 2

5

Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Đất đai

Mức 2

6

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Đất đai

Mức 2

7

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Đất đai

Mức 2

8

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Đất đai

Mức 2

9

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

Văn phòng đăng ký đất đai

Đất đai

Mức 2

10

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Đất đai

Mức 2