TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 23 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

2

Đăng ký khai sinh lưu động

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

3

Đăng ký lại kết hôn

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

4

Đăng ký giám hộ

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

5

Đăng ký kết hôn lưu động

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

6

Đăng ký lại khai tử

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

7

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

8

Đăng ký khai tử lưu động

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

9

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

10

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký