TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 19 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Mua quyển hóa đơn

Sở Tài chính

Quản lý công sản

Mức 4

Đăng ký

2

Mua hóa đơn lẻ

Sở Tài chính

Quản lý công sản

Mức 4

Đăng ký

3

Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

Sở Tài chính

Quản lý công sản

Mức 4

Đăng ký

4

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

Sở Tài chính

Quản lý công sản

Mức 4

Đăng ký

5

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

Sở Tài chính

Quản lý công sản

Mức 4

Đăng ký

6

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

Sở Tài chính

Quản lý công sản

Mức 4

Đăng ký

7

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

Sở Tài chính

Quản lý công sản

Mức 4

Đăng ký

8

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

Sở Tài chính

Quản lý công sản

Mức 4

Đăng ký

9

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Sở Tài chính

Quản lý công sản

Mức 4

Đăng ký

10

Quyết định tiêu hủy tài sản công

Sở Tài chính

Quản lý công sản

Mức 4

Đăng ký